FLYGFÄLTET

Norra Upplands flygklubb flyttade år 2007 från Gryttjom till Tierps, sedan 1999, nedlagda flygbas. 2011 blev basens tidigare 2000 meter långa rullbana istället 850 meter efter att motorsportsarenan Tierp Arena byggdes på basens södra del.

HÖGERVARV BANA 34 för att undvika buller över bebyggelsen till väster om fältet.

Fältet ligger på frekvens: Tierp radio 123,400
OBS! Bilden är endast en uppskattning!

Tierp ESKT
Bana 16 - 850 meter
Bana 34 - 850 meter LDA 750 meter
Stråk 16/34 - 650 meter (grått fält på bilden)

Lokala bestämmelser ESKT

 • Flygning i fältets närhet skall ske så att eventuella störningar minimeras.
 • Upprepade start och landningar genomförs så långt möjligt dagtid. Undantag vid segelflygskolning normalt tisdag/torsdag 18-21.
 • I samband med event på Tierp Arena endast enstaka start/landningar ej skolning.
 • Ingen överflygning av Tierp Arena då verksamhet pågår där.
 • Om du skall starta tidig morgon, varmkör gärna vid tankanläggningen (=minskad bullerspridning).
 •  Om du avser lämna fältet vid flygning lås vägbommen.
 • Se till att flygplanet är rent när den ställs in i hangaren.
 • UL och segelpiloter genomför avrostningsflygning kontrollstart (kontrollstarter) med lärare/instruktör vid årets första flygning oavsett flygerfarenhet. Kontrollstarten signeras av flyglärare/instruktör i flygdagbok.
 • Vid segelflygning med startriktning åt söder bana 16 skall banförlängning av gräs alltid användas för att få ut så lång banlängd som möjlig vid bogser start av segelflygplan. Vid undantagsfall kan startplats skjutas fram till asfaltskant p.ga ex. regnsjuk/snöbelagd område.
 • Vid start bana 34 skall banan utnyttjas så mycket det är möjligt. Segelflygplanen ställs upp så nära arenans ”fångst fålla” bakom bantröskel till bana 34 för att utnyttja ban längd så mycket det är möjligt vid start av bogsersläp.
 • Vid start av bogsersläp bana 16 är det rutin att hålla till höger (väster ut) om arenans läktare.
 • Bogserflygplanet får aldrig flyga in över ”Arenaområdet” med hängande bogserlina.